اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

FLO-YS-20

FLO-YS-20 یک کلکتور- کفساز بسیار قوی است که برای جداسازی آپانیت از کنستانتره ی فسفات استفاده می شود و از لحاظ کاربرد با SCO-40 قابل مقایسه است. فلوتاسیون با FLO-YS-20 در محیط قلیایی انجام می شود.

میزان مصرف FLO-YS-20 به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف FLO-YS-20 عموما بین 250 تا 400 گرم بر تن است.

FLO-YS-20 یک کلکتور- کفساز بسیار قوی است که برای جداسازی آپانیت از کنستانتره ی فسفات استفاده می شود و از لحاظ کاربرد با SCO-40 قابل مقایسه است. فلوتاسیون با FLO-YS-20 در محیط قلیایی انجام می شود.

میزان مصرف FLO-YS-20 به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف FLO-YS-20 عموما بین 250 تا 400 گرم بر تن است.

برای نگهداری FLO-YS-20 توصیه می شود که از ظروف گالوانیزه، استیل ضد زنگ و ظروف برنجی و مسی و پلاستیکی استفاده شود.

FLO-YS-20 در بشکه های پلاستیکی 120 کیلوگرمی نگهداری می شود.

24 ماه در انبار سرپوشیده

FLO-YS-20 برای سلامتی ضرری ندارد و اگر در تماس با چشم باشد ممکن است باعث ایجاد سوزش کمی شود. اگرچه هنگام حمل مواد شیمیایی توصیه می شود از وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش PVC، عینک ایمنی و پیشبند استفاده شود.

استنشاق:

در صورت تماس اتفاقی با این ماده به صورت زیر عمل کنید:

مصدوم را به فضای باز برده، اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی دهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن دهید. مراقبت های پزشکی نیز اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید آب زیادی نوشید و مراقبت های پزشکی توصیه می شود.

تماس با چشم:

باید فورا چشم ها را به مدت 15 دقیقه با آب فراوان یا محلول چشمی آمفوتری شست.

تماس با پوست:

باید ناحیه ی آلوده شده را به مدت 5 دقیقه با آب فراوان شست و آلودگی را از لباس پاک کنید.

PHSICAL PROPERTISE
Appearance Gel
Color Red to brown
Odor Slight, Characteristic
Acid Value, mg KOH/gr 12 max
Alkali Value , mg KOH/gr 60 max
Solubility Soluble in most organic solvents such as alcohols, glycols, glycol esters, glycerol, aliphatic, aromatic and chlorinated hydrocarbons, mineral oil and natural fats. Dispersible in water Soluble in alkaline water
pH (1% solution in water) 7-8
AllEscortAllEscort