اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

PAX

PAX یک کلکتور قوی است که برای جداسازی سولفور از کانه های آهن استفاده می شود.

PAX در فلوتاسیون فلزات سولفیدی و پیریت قدرت زیادی دارد اما در طیف واکنشگرهای گزانتات ها دارای انتخاب پذیری  عمومی تری هستند. فلوتاسیون با PAX در محیط قلیایی با PH بین 11-10 انجام می شود.

میزان مصرف PAX به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف PAX عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

PAX یک کلکتور قوی است که برای جداسازی سولفور از کانه های آهن استفاده می شود.
PAX در فلوتاسیون فلزات سولفیدی و پیریت قدرت زیادی دارد اما در طیف واکنشگرهای گزانتات ها دارای انتخاب پذیری عمومی تری هستند. فلوتاسیون با PAX در محیط قلیایی با PH بین 11-10 انجام می شود.
میزان مصرف PAX به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف PAX عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

برای نگهداری PAX توصیه می شود که از ظروف پلاستیکی استفاده شود.

PAX در بشکه های فلزی دهانه گشاد 120 کیلوگرمی و در کیسه های 900 کیلوگرمی در جعبه های چوبی بسته بندی شده است.

12 ماه در انبار سرپوشیده

در ظرفی با درب بسته، در محیط خشک با تهویه ی مناسب در دمای اتاق نگهداری شود.

PAX برای سلامتی ضرری ندارد و اگر با چشم تماس داشته باشد ممکن است باعث تحریک شدید چشم شود.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز ببرید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن بدهید و مراقبت های پزشکی باید اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید مقدار زبادی آب نوشید و مراقبت های پزشکی اعمال شود.

تماس با پوست:

در این مورد باید پوست را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون شست و نیز کفش و لباس آلوده را بیرون آورد و قبل از استفاده مجدد لباس ها را شست. اگر سوزش ادامه داشت باید مراقبت های پزشکی را اعمال کرد.

تماس با چشم:

در این مورد باید چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شست . در صورت ادامه ی سوزش مراقبت های پزشکی را باید اعمال کرد. از اینکه چشم ها را به طور کامل شست و شو داده اید اطمینان حاصل کنید و برای شست و شوی بهتر پلک ها را بالا نگه دارید. اگر درد ادامه داشت به یک پزشک مراجعه شود. اگر در چشم مصدوم لنز وجود دارد آن را خارج نمایید و این کار باید توسط یک فرد متخصص انجام شود.

Test Standard Test Method Standard
Active substance content (%) 90-95
Appearance at 25°C Yellowish solid
Color Yellowish to gray
Odor Strong
pH (5% solution in water) ASTM D-1172 11-12
Water Solubility Soluble in alkaline water
Form   Powder or pellet
Moisture & volatile % max   4.0
AllEscortAllEscort